embedded world: MVTec showcases its embedded vision portfolio